POVZETEK LETNEGA POROČILA LTO LAUFAR 2014

Letno poročila za leto 2014 je podano po posameznih sklopih glede na lokacijo, aktivnosti, dogodke. Glavni cilj, ki smo si ga zadali je uspešna promocija Cerkljanske in njenih produktov. Nestabilno finančno stanje se je delno odražalo v aktivnostih zavoda, do konca leta 2014 pa smo poravnali že skoraj vse zapadle obveznosti za katere smo bili terjani zaradi neplačil v  obdobju 2011 - 2014. Kljub vsemu smo sredstva pridobljena iz javnih virov, razpisov in sredstva iz prodaje blaga in storitev smotrno porabili za delovanje turistične pisarne in promocijske aktivnosti.

Izpolnjevanje krovnih ciljev, postavljenih za leto 2014

Opredeljeni dolgoročni cilji:

 • spodbujati rast in razvoj kakovostnih in trajnostnih oblik turističnih dejavnosti kot osnovne ali dopolnilne gospodarske dejavnosti pravnih oseb in posameznikov
  na območju občine Cerkno.
 • z organiziranjem in povezovanjem ponudnikov, z graditvijo celostne ponudbe območja, s promocijo in pospeševanjem prodaje na domačem in mednarodnem trgu, z vključevanjem lokalne ponudbe v regionalni in nacionalni okvir graditi območje občine Cerkno v prepoznavno turistično destinacijo.

Zavod LTO Laufar Cerkno je v letu 2014 v celoti sledil opredeljenim dolgoročnim ciljem zavoda in prispeval k nadaljnji rasti in razvoju turistične destinacije.

Izpolnjevanje splošnih ciljev zavoda
Opredeljeni splošni cilji:   

 • stabilizirati financiranje s strani ustanoviteljice,
 • poplačilo vseh zapadlih obveznosti in finančna sanacija zavoda,
 • prenoviti spletno stran ,
 • zasnova promocije za Arheološki park Divje babe,
 • izdelava novega CGP za AP Divje babe,
 • izdelava spletne strani ,
 • uspešno zaključiti projekt Gozdni selfness:
  • spletna stran
  • brošura Gozdni selfness
  • tri izvedbe na terenu
  • aktivna promocija
  • ponovna vzpostavitev delovanja Kmečke tržnice,
  • nadaljevanje zasnove CGP in komuniciranja destinacija Cerkno,
  • prijava projektov LAS,
  • izdelati vizijo turizma na Cerkljanskem.

Zavod LTO Laufar Cerkno je v letu 2014 v sledil opredeljenim splošnim ciljem zavoda in uspešno stabiliziral financiranje s strani ustanoviteljice, poplačal večino zapadlih obveznosti oz. se dogovoril za zamik plačila posameznih računov. Optimizirali smo stroške delovanja pisarne LTO z združitvijo komunikacijskih storitev v enoten paket, ter opravili menjavo računovodstva, ker s storitvami nismo bili zadovoljni! Prenovljena spletna stran www.turizem.si s povprečnim 1300 obiskovalci mesečno dobro služi v smislu promocije. Z novo strukturo je prilagojena tudi na obiske s tablicami in mobilnimi telefoni. Vsa vsebina glede ponudnikov je bila ponovno preverjena in dopolnjena. Vsebina spletne strani je prevedena v angleški in poljski jezik, v planu pa so še prevodi v nemški, italijanski in hrvaški jezik.
V sklopu oživitve promocije Arheološkega parka Divje babe, se je na novo zasnovalo promocijo parka, izdelalo logotip, spletno stran. V pripravi je brošura, ki izide predvidoma v maju 2015.
Obe spletni strani smo postavili sami izven delovnega časa in tako prihranili cca. 3000€, ki bi jih bilo potrebno plačati zunanjemu izvajalcu, stroški so nastali samo zaradi prevodov v tuje jezike. Besedila za www.divje-babe.si in zloženko so brezplačno prispevali Ivan Turk, Matija Turk in Boštjan Laharnar.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Ocenjujemo, da z zaupanimi sredstvi poslujemo gospodarno in učinkovito. Ob racionalni uporabi sredstev, ki nam jih namenja ustanoviteljica, zavestno razvijamo tudi lastno dejavnost, skozi katero prispevamo k graditvi lokalne turistične ponudbe (AP Divje babe, Gozdni selfness).

Kadrovska politika in analiza kadrovanja
V letu 2014 je v zavodu LTO Laufar zaposlena ena oseba. Izkoristili smo možnost programa usposabljanja na delovnem mestu in skozi program za dobo treh mesecev pridobili dve osebi, ki sta pomagali voditi in izvesti program Gozdni selfness. Za uspešno dokončanje projekta je bilo potrebno podaljšanje aktivnosti za dve osebi za določen čas prek avtorskih pogodb.

Pojasnila na področjih, na katerih cilji niso bili doseženi
Odprt ostaja problem menjave računovodstva, ki se sedaj zaradi še ne dostavljene dokumentacije s strani bivšega računovodstva rešuje prek sodišča. Več o tej zadevi je opisano v poglavju Finančno poročilo 2015.

FaLang translation system by Faboba

logo cerkno

divjeBABEoglas